PLAC ŚW. MICHAŁA 6, 38-500 SANOK
+ 48 (13) 46 309 15
mdksanok@wp.pl

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Created with Sketch.

DYREKTOR
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

WIESŁAWA SKOREK


KONTAKT

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W SANOKU
38-500 Sanok
Plac św. Michała 6

tel. +48 (13) 46 309 15
e-mail: mdksanok@wp.pl
strona www: http://www.mdksanok.pl

NIP: 687 19 57 974

REGON: 181036799


KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W SANOKU

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku ogłasza nabór na stanowisko:

Głównego Księgowego  Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku

ul. Plac św. Michała 6, 38-500 Sanok

Forma zatrudnienia:

– umowa o pracę

– 1/2 etatu

– czas określony od 15 lutego 2023 r.

–  praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń biurowych

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 uystaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.)  kandydat/ka na stanowisko głównego księgowego powinien/na spełniać niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem. Może być to osoba, która:

1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni z praw publicznych;

3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

Spełnia jeden z poniższych warunków:

1. Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

2. Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

3. Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Posiadanie praktycznej umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień i planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia potrzeb jednostki.

3. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programach sprawozdawczych i aplikacjach bankowych, programu finanse i płace  VULCAN, PUE platforma ZUS, bankowość internetowa.

4. Umiejętność planowania finansowego i budżetowania.

5. Uczciwość, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, samodzielność, odporność na stres, wysoka kultura osobista i rozwinięte zdolności interpersonalne, dyspozycyjność.

6.  Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji.

7. Znajomość przepisów dotyczących zasad korzystania ze środków unijnych.

8. Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej oraz prawidłowości, rzetelności, celowości i legalności wykorzystywania środków publicznych.

2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora zgodnie przepisami o rachunkowości.

3. Sporządzanie sprawozdawczości wymaganej odrębnymi przepisami w zakresie wykonywanych zadań,
w tym sprawozdawczości podatkowej, statystycznej, w sprawach zamówień publicznych.

4. Prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

5. Przygotowywanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.

7. Opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości, w tym polityki rachunkowości, procedury obiegu dokumentów finansowo – księgowych, instrukcji kasowej, przeprowadzania inwentaryzacji itp.

8. Opracowywanie projektów planów finansowych i budżetów projektów prowadzonych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku oraz nadzór nad ich realizacją.

9. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

10. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dbałość o zachowanie płynności finansowej
i bezpieczeństwa finansowego MDK  w odniesieniu do planowanego i realizowanego budżetu.

11. Przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej.

12. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy zamówień publicznych.

13. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu
i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa.

14. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów.

15. Przygotowywanie i przekazywanie do ZUS wniosków pracowników ubiegających się o renty
i emerytury.

16. Przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji.

17. Zapewnienie terminowego ściągania należności.

18. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

19. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki. Wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów.

20. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków,  prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń.

21. Nadzorowanie umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

22. Przygotowywanie sprawozdań do GUS.

23. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

24. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych oraz płacowych, ich należytym przechowywaniem i zabezpieczeniem.

25. Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej z zakresu zamówień publicznych, w tym opracowywanie projektu planu zamówień.

26. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku i mienia MDK. Zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury.

27. Prowadzenie spraw płacowych i rozliczeniowych pracowników, a także sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej.

28. Umiejętność pisania wniosków o granty w ramach programów ministerialnych.

Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie.

2. List motywacyjny.

3. CV-uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenie o ukończonych kursach, certyfikaty)

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia)

6. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada).

7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

– Posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– Niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

– Posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

– Braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

– Zapoznaniu się klauzulą informacyjną – zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

oraz dodatkowo jeśli posiada inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata na powyższe stanowisko

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

W Młodzieżowym Domu Kultury w godz. od 7.30:00 do 15:30 lub przesłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Plac św. Michała 6, 38-500 Sanok,

z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku”.

W terminie do dnia 31.01.2023 roku.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Młodzieżowego Domu Kultury: www.mdksanok.pl

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna RODO
  2. Oświadczenie o naborze
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku

Wiesława Skorek

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STANOWISKODANE OSOBOWE
DYREKTORWIESŁAWA SKOREK
GŁÓWNA KSIĘGOWATERESA KREMIENIEWSKA
SEKRETARKA – KADROWAMAGDALENA ŻWIRYK
KONSERWATORDANIEL SZCZUPAK
SPRZĄTACZKA – PORTIERALEKSANDRA WITEK
KIEROWNIK DZIAŁU ANIMACJI KULTURYAGNIESZKA TRZNADEL-PIASTA
PRACOWNIK DS. OBSŁUGI GRAFICZNEJ, INFORMATYCZNEJ, PLASTYCZNEJMATEUSZ KULIKOWSKI
KIEROWNIK DZIAŁU EDUKACJIANNA KONIECZNA
STARSZY INSTRUKTOR DS. LITERACKICH I TEATRALNYCHJOANNA KŁOPOTOWSKA
STARSZY INSTRUKTOR ZAJĘĆ PLASTYCZNYCHMAŁGORZATA BIEGA-WĘGRZYN
STARSZY INSTRUKTORMAGDALENA GIERLICKA
INSTRUKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGOJOANNA MARĆ
STARSZY INSTRUKTORHALINA KUBIT
INSTRUKTORPAWEŁ KULIGA
KIEROWNIK DZIAŁU MUZYKIKONRAD OKLEJEWICZ
STARSZY INSTRUKTOR ZAJĘĆ MUZYCZNYCHHUBERT PAZERA

MISJA


ORGANIZACJA MDK SANOK

KONTROLE


REGULAMINY


STATUT


ZARZĄDZENIA DYREKTORA

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Facebook