” Zawsze Wierni ” – Regulamin Konkursu Pełny

” Zawsze Wierni ” – Regulamin Konkursu Pełny

REGULAMIN KONKURSU
„ZAWSZE WIERNI”
Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy
dla uczniów szkół podstawowych (kl. 7-8), ponadpodstawowych
V edycja


I. Organizatorzy:
• Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach
• Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców O. w Sędziszowie Młp.
• Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie


II. Cele konkursu:
1. Rozbudzanie zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami.
2. Budzenie poczucia tożsamości narodowej.
3. Upowszechnianie kultury słowa.
4. Sprawne posługiwanie się różnymi formami literackimi.


III. Czas i miejsce powiatowego i wojewódzkiego finału konkursu:


ELIMINACJE POWIATOWE: 3 marca (wtorek) 2020 r. godz.10.00 Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku Plac Św. Michała 6
e-mail imprezymdksanok@gmail.com
Zgłoszenia /wg wzoru – zał. nr 1/ na eliminacje powiatowe należy wysłać do 28 lutego 2020r. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres: imprezymdksanok@gmail.com
FINAŁ WOJEWÓDZKI: 10 marca 2020 r. (wtorek), godz. 10.00 – Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, ul. Mickiewicza 10.

IV. Zasady uczestnictwa

Uczestników obowiązuje prezentacja, tj. pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie jednego utworu (wiersza lub fragmentu prozy). Czas recytacji max. do 5 min. Poszukiwania repertuarowe powinny uwzględniać teksty polskich twórców powstające po 1918 r., aż do czasów współczesnych, takie, które realizują motyw „zawsze wierni” i wpisują się w 100-lecie odzyskania niepodległości oraz rozwijają rozumienie pojęć: patriotyzm, honor, bohater, ojczyzna, wierność wartościom i zasadom.


V. Udział w konkursie:

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych (kl. 7-8), szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych.
2. Jury oceniać będzie uczestników w dwóch kategoriach wiekowych:
a) szkoła podstawowa (kl. 7-8),
b) szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne.
3. Uczestnicy wezmą udział w 3 etapach:
a) szkolnym – eliminacje przeprowadzone przez szkoły we własnym zakresie. Do etapu Powiatowego szkoła typuje max. 2 przedstawicieli, chyba że Organizator Powiatowy ustali inaczej;
b) powiatowym – eliminacje przeprowadza Organizator Powiatowy we wskazanym przez siebie miejscu i czasie, nie później jednak niż do 3 marca 2020r. Na finał wojewódzki Organizator Powiatowy przyznaje nominacje w zależności od ilości powiatów biorących udział w konkursie, czyli powiat na finale wojewódzkim może reprezentować ok. 4 recytatorów (jeśli w konkurs zaangażuje się 8 powiatów). Ostateczne ustalenia po potwierdzeniu aktywności w konkursie przez Organizatorów Powiatowych – decyzję podejmuje Organizator Główny;
c) wojewódzkim – finał konkursu.
5. Organizator główny zapewnia nagrody rzeczowe jedynie dla laureatów finału wojewódzkiego. Organizator główny zapewnia minimum 3 nagrody (I miejsce, II miejsce, III miejsce ) dla każdej z obu kategorii wiekowych. Organizator główny zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości i rodzaju nagród. Organizator powiatowy przyznaje nagrody wg własnych możliwości i ustaleń.
6. Dla wszystkich uczestników Konkursu Organizator przygotuje dyplomy za udział.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na eliminacje powiatowe i finał wojewódzki na własny koszt.

VI. Kryteria oceny:
– dobór repertuaru,
– kultura słowa,
– interpretacja utworu,
– ogólny wyraz artystyczny.
Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

VII. Sprawy organizacyjne:
1. Kontakt telefoniczny 13 46 309 15;
e-mailowy: imprezymdksanok@gmail.com

Facebook